03-04-2017

Klubbens vedtægter

Vedtægter for klubben Mc-Havmåche


§1: Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Mc- Havmåche og har hjemsted i Aabenraa kommune.


§2: Foreningens formål:
Foreningens formål er, at gøre det muligt for motorcykel ejere og deres passagerer, at
samles til hyggeligt samvær, hvor deres motorcykel kan vises frem, samt arrangere
fælles udflugter med det for øje, at det skal være sjovt at køre motorcykel. Til det
formål er der bl.a. en hjemmeside tilhørende klubben (www.mc hav-måche.dk)
og på facebook.


§3: Medlemmer:
For at blive optaget som medlem, skal man eje en indregistreret motorcykel, eller være
ledsager til et medlem der ejer en indregistreret motorcykel.
Nye medlemmer har en prøvetid på 3 måneder. Forudsat der ikke er givet indsigelse
fra klubbens medlemmer kan vedkommende betragtes som fast medlem efter de 3
måneder.
Nye medlemmer har ikke stemmeret i prøvetiden.
Som medlem skal man bære klubbens logo/rygmærke på klubaftener, ved fælles
køreture og på MC Træf (prøvemedlemmer er fritaget)
Tidligere aktive medlemmer kan af bestyrelsen udpeges som æresmedlemmer.
Medlemmer der udviser skadelig adfærd over klubbens virke, kan af bestyrelsen
ekskluderes. Eksklusionen skal meddeles og begrundes over foreningens medlemmer.


§4: Kontingent:
Det årlige kontingent udgør det af generalforsamlingens besluttede.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal kontingent være betalt
senest 1. februar.
Medlemmer, og nye medlemmer der indmeldes i Mc-havmåche i de første 6 måneder
efter generalforsamlingen, betaler 350,- i kontingent. Nye medlemmer der indmeldes
i Mc-havmåvhe i de sidste 6 måneder inden generalforsamlingen halv kontingent.
Kontingentændringer kræver at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer
for en ændring.


§5: Ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der skal være medlem af
foreningen.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer, heraf
2 personer på lige årstal og 3 personer på ulige årstal. Endvidere vælges en suppleant
til bestyrelsen for 1 år af gangen samt en kasserer som vælges på lige årstal.
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen selvkonstituerende, med undtagelse af
kassereren, der altid vælges på en general- eller ekstraordinær generalforsamling.


§6: Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af Marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til hvert medlem med 14 dages varsel og
med flg dagsorden.
1: Valg af dirigent
2: Valg af protolkolfører
3: Formandens beretning
4: Fremlæggelse af regnskab og vedtagelse af kontingent
5: Orientering over foreningens fremtidige aktiviteter
6: Indkomne forsalg
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
8: Valg af kasserer (kun i lige årstal)
9: Valg af revisor samt revisorsuppleant
10: Evt
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 7 dages skriftlig varsel, hvis
10 medlemmer eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette og altid med angivelse af
hvad der ønskes drøftet på denne (Dagsorden)


§7: Afvikling:
Klubben kan kun afvikles, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for dette.
Såfremt klubben bliver afviklet, tilfalder klubbesns aktiver følgende foreninger/
institutioner:
50% tilfalder: Julemærkehjemmet i Kollund
50% tilfalder: Kræftens bekæmpelse lokale afdeling, øremærket kræftramte børn.
§8: Afstemninger:
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d.16. marts 2017